MATURE

MATURE – Meeting the challenges in population ageing through innovation and cultural adaptation of welfare society

I de kommende årtier vil både antallet og andelen af ældre i samfundet stige, og behovene for velfærdsservice i fremtiden vil derfor være markant anderledes. Hvis samfundet med succes skal håndtere denne udfordring, er det nødvendigt at organisere fremtidens ældrevelfærd på nye måder. MATURE-projektet hjælper samfundet med denne opgave ved på den ene side at give ny viden om forskellige grupper og generationer af ældre og deres ressourcer og ønsker og på den anden side ved at afprøve, hvordan diverse teknologiske løsninger kan imødekomme ældres behov og præferencer.

Projektet undersøger potentialer og risici forbundet med en række konkrete sociale, teknologiske og organisatoriske innovationer. Følgende innovationer afprøves og evalueres: 1) en social innovation baseret på digital deleøkonomi, udviklet i samarbejde med ældre borgere, 2) telemedicinsk teknologi til forebyggelse af sygdom og akutte indlæggelser og 3) velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre med fokus på beboernes livskvalitet.

På basis af den opnåede forskningsviden udvikles til sidst scenarier om fremtidens velfærdsløsninger og disses brugere, konkrete anbefalinger til organiseringen af fremtidens ældrepleje samt efteruddannelsesmoduler til blandt andet sygeplejersker og socialrådgivere.

MATUREs vision er at producere scenarier, visualiseringer og forskningsbaseret viden og gennem disse produkter tilbyde løsninger til forskellige nye interessentbehov. Disse omfatter følgende: Politikere og beslutningstagere/lovgivere skal udvikle gennemførlige, men visionære, strategier og køreplaner, samtidig med at de vedtager politiske beslutninger til sikring af velfærdsstatens fremgang. Konsulenter og serviceudviklere har brug for evidensbaseret viden for at kunne udvikle rettidige servicekoncepter og innovationer, der svarer til de skiftende markeder – herunder det voksende antal ældre med IT-kundskaber. Endelig skal offentlige, private og tredjepartsleverandører af pleje og velfærdstjenester sikre pleje af høj kvalitet gennem forståelse af brugernes behov og præferencer og samspillet mellem de forskellige sektorer.

MATURE skal vise vejen til en bedre velfærdsservice for fremtidens ældre med det formål at give dem øget livskvalitet samtidig med at samfundets udgifter til velfærdsservice reduceres.

Innovationsfonden har investeret i projektet, som gennemføres af VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Svendborg Kommune samt plejecentret Skovhuset i Hillerød. MATURE indledtes i februar 2017 og varer frem til januar 2020.

MATURE

VIVE
Herluf Trolles gade 11
1052 København K
Danmark